INATSISIT

GIF'S VEDTÆGTER

§ 1. Forbundet og dets formål

Forbundets navn er Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat (Grønlands Idræts-Forbund). Internationalt anvendes navnet The Sports Confederation of Greenland.

Stk. 2
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat er en sammenslutning af specialforbund og idrætsforeninger og har som formål at fremme idrætten i Grønland.

Stk. 3
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat varetager idrætten i Grønland i samarbejde med specialforbundene.

Stk. 4
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat repræsenterer idrætten i Grønland i forhold til Grønlands Hjemmestyre.

Stk. 5
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat forvalter de midler, der stilles til dets rådighed.

Stk. 6
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat er Grønlands nationale Olympiske Komité.

Stk. 7

Den til en hver tid siddende formand for Inatsisartut er protektor for Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat.

§ 2. Hjemsted

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats hjemsted er Nuuk.

§ 3. Forbundets medlemmer

Som medlemmer kan optages specialforbund og enkelte idrætsforeninger i Grønland.

Stk. 2
Specialforbund kan efter nærmere bestemmelser optages som medlem, såfremt der ikke i forvejen er et forbund for den pågældende idræt.

Stk. 3
Foreninger, som dyrker idræt for hvilken der findes specialforbund, optages som medlem af det pågældende specialforbund såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Beslutning herom træffes af specialforbundets bestyrelse.

Stk. 4
Foreninger, som dyrker idræt for hvilken der ikke er dannet specialforbund, kan optages som medlemmer af Grønlands Idræts-Forbund, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Beslutning herom træffes af bestyrelsen.

Stk. 5
Afgørelse om optagelse af nyt specialforbund afgøres af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 4.

De under Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat stående specialforbund og foreninger er forpligtet til at overholde Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats love.

Stk. 2
Et specialforbund er forpligtet til at overholde lovene for de internationale forbund, det måtte være tilsluttet.

Stk. 3
Et specialforbund er i Grønland den øverste faglige myndighed inden for sin idrætsgren.

§ 5.

Specialforbund og disses medlemsklubber samt øvrige medlemsklubber er forpligtede til ved offentlige konkurrencer at meddele på deres programmer, at de er medlemmer af Ka-laallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat.

Stk. 2
Specialforbundene skal hvert år indsende en medlemsopgørelse til Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat efter nærmere retningslinier. Det er specialforbundenes og for-eningernes pligt at kunne dokumentere rigtigheden af det opgivne medlemstal.

Stk. 3
Specialforbundene skal give Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat meddelelse om eventuelt formandsskifte samt om enhver tilgang af underafdelinger. Endvidere skal de én gang årligt indsende lister over bestyrelsesmedlemmer med særlig angivelse af forbundets og formandens adresse samt liste over medlemsklubber og disses formænd.

Stk. 4
Specialforbundene skal endvidere give Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat med-delelse om stedfundne ændringer i de gældende amatørbestemmelser – også sådanne, som skyldes ændringer i de pågældende organisationers internationale bestemmelser – og om afgørelser i sager om overtrædelse af bestemmelserne.
Stk. 5
Hvert år skal samtlige specialforbund udarbejde budget for det efterfølgende kalenderår. Disse budgetter skal være Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat i hænde senest den 15. januar hvert år. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats bestyrelse udsteder retningslinier for, hvad budgetterne skal indeholde.

Stk. 6
Hvert specialforbund skal senest den 1. maj hvert år udarbejde og tilsende Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat årsregnskab for det foregående kalenderår. Regnskabet skal indeholde oplysninger, som viser, hvorledes det pågældende specialforbund har gjort brug af offentlige tilskud og andre tildelte midler. Ved for sen indsendelse af regnskaber kan bestyrelsen træffe beslutning om midlertidig tilbageholdelse af tilskud.

Stk. 7
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats bestyrelse kan træffe bestemmelse om en klubs udelukkelse fra deltagelse i grønlandsmesterskabskampe og lignende kampe, såfremt klubben ikke har overholdt sine forpligtelser overfor Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat.

Stk. 8
Medlemsorganisationerne er forpligtiget til i forbindelse med indgåelse af aftaler om an-vendelse af reklamer at overholde Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats ”Bestem-melser for brug af reklamer”.

Stk. 9
Fællesbestemmelser vedrørende “Grønlandsmesterskaber” fastsættes af bestyrelsen i Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat.

Stk. 10
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat kan til enhver tid tilbagekalde anerkendelse af et “Grønlandsmesterskab”.

§ 6.

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat forvalter de midler, der stilles til dets rådighed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, herunder lovgivning og aftaler med tilskudsgiver. På baggrund heraf kan bestyrelsen udarbejde såvel generelle som medlemsspecifikke retningslinjer og betingelser for til af støtte.

Såfremt et medlem anvender tilskudsmidler i strid med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder også uskrevne regler, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats love, bestemmelser og retningslinjer eller et medlems egne vedtægter og beslutninger, er Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat berettiget til at pålægge medlemmet at fremkomme med dokumentation angående forholdet og at bringe forholdet i orden.

Såfremt et medlem foretager dispositioner i strid med ovennævnte regler og retningslinjer er Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat berettiget til at fortage tilbagehold i endnu ikke udbetalte midler.
§ 7. Karantæne og eksklusion

Et specialforbunds overtrædelse af de i § 4 anførte forpligtelser kan medføre karantæne eller eksklusion fra Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat.

§ 8.

Såfremt et medlem af en grønlandsk idrætsorganisation (specialforbund eller medlemsklub) ved sin optræden krænker Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats og dets specialforbunds anseelse, kan forbundet og specialforbundet forlange det pågældende medlem udelukket af specialforbundet/medlemsklubben.

Stk. 2
Sagen kan af begge parter indankes for Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats og dets specialforbunds amatør- og ordensudvalg.

Stk. 3
Et medlem, der således udelukkes af medlemsklubben under et bestemt specialforbund, kan ikke optages som medlem af nogen anden medlemsklub, der er tilsluttet Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat og dets specialforbund, såfremt vedkommende specialforbund finder, at udelukkelsen bør udvides til at gælde samtlige organisationer under Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat.

Stk. 4
Specialforbundet sender indstilling herom med angivelse af forseelsens art, udelukkelsens varighed m.m. til Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat, hvis amatør- og ordensudvalg derpå afgør sagen.

Stk. 5
Et medlem, der ønskes udelukket, skal i alle tilfælde have lejlighed til at udtale sig, før beslutning tages.

§ 9. Forbundets opgaver

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats opgaver varetages af:

Repræsentantskabet
Bestyrelsen
Amatør- og ordensudvalget.

§ 10. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed. Repræsentantskabet består af:

5 bestyrelsesmedlemmer
3 repræsentanter fra hvert Specialforbund
Stk. 2
Hvert medlem af bestyrelsen og hver repræsentant for et specialforbund har 1 stemme under repræsentantskabsmøder. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes normalt i oktober / november måned.

Stk. 4
Tidspunktet, sted og dagsorden for repræsentantskabsmødet meddeles medlemmerne med mindst 2 måneders varsel.

Stk. 5
Forslag til behandling inklusive kandidatforslag til bestyrelsen sendes til bestyrelsen senest 1 måned før den fastsatte dato til repræsentantskabsmødet.

Stk. 6
Alle indkomne forslag skal så vidt muligt af bestyrelsen sendes til medlemmerne af re-præsentantskabet senest 3 uger inden mødet, hvor de skal behandles.

Stk. 7
Forslagsret har bestyrelsen og specialforbund.

Stk. 8
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets stemmeberettigede medlemmer har givet møde.

Stk. 9
Til ændring af forbundets love kræves, at mindst 2/3 af de ved repræsentantskabsmødet tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 10
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 5 specialforbund forlanger det og indsender anmodning derom med oplysning om forslag, der ønskes behandlet.

Stk. 11
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes inden 3 måne¬der fra anmodning er bestyrelsen i hænde og indkaldes efter samme bestemmelser som ordinært repræsen-tantskabsmøde.

§ 11.

Dagsorden på repræsentantskabsmødet skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af stemme- og mandatudvalg
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Formand vælge særskilt
Valg af amatør- og ordensudvalg
Valg af revisor (hvert år)
Eventuelt

§ 12. Bestyrelsen

Til varetagelse af forbundets opgaver imellem repræsentantskabsmøderne nedsættes en bestyrelse, der består af 5 medlemmer:

Stk. 2
Den daglige ledelse af Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat forestås, i det omfang repræsentantskabet til enhver tid bestemmer, af en bestyrelse bestående af forbundets formand, næstformand, og tre andre medlemmer, der alle vælges på repræsentant-skabsmødet.

Stk. 3
På repræsentantskabsmødet vælges tillige tre suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges efter stemmetal, som henholdsvis første, anden og tredje suppleant.

Stk. 4
Alle valg finder sted på repræsentantskabsmødet. Valgene gælder for fire år ad gangen. Dog vælges suppleanterne for to år ad gangen.

Stk. 5
I det første valgår (2007) vælges formand og to medlemmer. I det næste valgår (2009) vælges næstformand og et medlem.

Stk. 6
Forbundets formand er tillige formand for bestyrelsen.

Stk. 7
Hvis formanden fratræder i en valgperiode, indtræder næstformanden i formandens sted. Samtidig beslutter bestyrelsen, at et af de øvrige medlemmer indtræder i næstformandens sted, hvorefter en suppleant indtræder i udvalget.

Stk. 8
Hvis næstformanden fratræder i en valgperiode, beslutter bestyrelsen, at et af de øvrige medlemmer indtræder i den fratrådtes sted, hvorefter en suppleant indtræder i udvalget.

Stk. 9
Hvis formand, næstformand eller et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode, skal der på næstfølgende repræsentantskabsmøde foretages nyvalg til den pågældende post for den resterende del af den udtrådtes valgperiode.

Stk. 10
Hvis en person, som i en valgperiode er indtrådt som formand eller næstformand, ikke opnår valg til den pågældende post på næstfølgende repræsentantskabsmøde, har den pågældende krav på at genindtræde på sin oprindelige post i det omfang, der fortsat re-sterer en del af den pågældendes valgperiode.

Stk. 11
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 12
Bestyrelsen ansætter den nødvendige arbejdskraft til udførelse af forbundets opgaver.

Stk. 13
Bestyrelsen indkaldes af formanden efter behov og er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

Stk. 14
Forbundet tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening.
Stk. 15
Bestyrelsen kan meddele prokura

§ 13. Amatør- og ordensudvalg

Amatør- og ordensudvalget vælges af repræsentantskabet og består af en formand og fire medlemmer.

Stk. 2
Medlemmerne vælges i ulige år for to år ad gangen på repræsentantskabsmødet.

Stk. 3
Udvalgets opgaver er,

at afgøre alle sager om anvendelse af amatør, ordens- og udelukkelsesbestem-melser, om overtrædelse af reglementer og lignende eller om usportslig eller usømmelig adfærd.
som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem specialforbund, medlemsklubber eller personer under Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat, når de stridende parter er enige om at begære sådan afgørelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.
Stk. 4
Regler for amatør- og ordensudvalgets virksomhed forefindes særskilt.

§ 14. Regnskab

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2
Inden den 1. april hver år forelægges regnskabet for revisorerne.

Stk. 3
Revisorerne reviderer og påtegner regnskabet inden den 1. maj.

Stk. 4
Det reviderede regnskab forelægges repræsentantskabet til godkendelse.
Stk. 5
Det godkendte regnskab offentliggøres.

§ 15. Opløsning.

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat kan ikke opløses, så længe mindst to med-lemsklubber ønsker dets beståen. Beslutning om opløsning kan kun ske på et ordinært repræsentantskabsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2
I tilfælde af opløsning af Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat tilfalder dets midler Grønlands Hjemmestyre til fremme af idrætten i Grønland.

 


Disse vedtægter er vedtaget på Grønlands Idræts-Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde i Nuuk d. 13. oktober 2007 (første udgave blev vedtaget 1. november 1997 og ændret på ordinære repræsentantskabsmøder d. 20. oktober 2001 og 15. oktober 2005).
8. oktober 2011 Godkendt og vedtaget med ny §6

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok