STRATEGI & MÅLSÆTNINGERv

Carefully crafted elements come together into one amazing design
STRATEGI & MÅLSÆTNINGER

Det grønlandske samfund og idrætten i Grønland står i dag over for store udfordringer. Idrætten kan ikke løse alle problemer, men idrætten kan give sit bidrag til at skabe forudsætninger for udfoldelse, lyst og livsmod.

Det grønlandske samfund er afhængigt af, at mennesker med livsmod og handlekraft engagerer sig i fællesskabet og samfundets udvikling. Det er det bidrag idrætten håber at kunne give!

GIF vil arbejde for at bevare idrættens autonomi.

GIF erkender idrættens store samfundsmæssige betydning.

GIF, specialforbundene og de lokale idrætsforeninger har således et medansvar for udviklingen af det grønlandske samfund.

Det betyder at GIF må være rede til at samarbejde med alle som kan bidrage til at fremme kvaliteten af og mulighederne for idrætten i Grønland.

Det forudsætter, at GIF er i en fortløbende dialog med Hjemmestyret om såvel nationale som internationale initiativer af betydning for idrætten.

For idrætten i lokalsamfundet er det vigtigt at der er god kontakt med Kommunalbestyrelserne.

For GIF er det vigtigt, at idrætten kan være et tilbud til alle. Den lokalt baserede breddeidræt er fundamentet i idrætsarbejdet. Det er vigtigt, at der skabes muligheder for at alle som har lyst kan deltage aktivt i idræt og være en del af idrættens og idrætsforeningens fællesskab.

Leg, fysisk udfoldelse, oplevelse, udfordring og socialt fællesskab er centrale værdier i breddeidrætten.

Lysten til og forudsætningerne for at deltage varierer meget fra individ til individ. Det er vigtigt at idrætsaktiviteterne tilrettelægges så alle har mulighed for at opleve velvære, glæde og fællesskab.

IDRÆT FOR ALLE betyder, at der må være muligheder for deltagelse uanset køn, alder, fysiske, sociale og kulturelle forudsætninger.

I samarbejde med specialforbundene og medlemsklubberne må der skabes aktivitetstilbud, som er tilpasset de forskellige målgruppers forudsætninger.

Børne- og ungdomsarbejdet er grundstenen i idrætsarbejdet. Idrætten er den vigtigste organiserede fritidsaktivitet for denne aldersgruppe, som er meget motiverede for fysiske og sociale aktiviteter. Det er i denne aldersgruppe de fysiske og sociale vaner grundlægges og det er derfor vigtigt at trænere og ledere har viden om og holdning til arbejdet med børn og unge.

Børn skal ikke behandles som små voksne, og det er vigtigt, at idrætsaktiviteterne er tilrettelagt så de fremmer en alsidig fysisk og social udvikling.

Af hensyn til børnenes fortsatte idrætsliv er det vigtigt at de præsenteres for præstationskrav, som er tilpasset deres sociale og følelsesmæssige udvikling.

Børn under 12 år bør således ikke deltage i større konkurrence og titlen “Grønlandsmester” bør ikke anvendes i forbindelse med konkurrencer for børn.

Af hensyn til den fortsatte rekruttering af børn og unge er det af stor betydning at tilpasse idrætten til de forandringer som sker i livsvilkår og opvækstbetingelser.

For mange voksne er det vigtigt, at der er idrætstilbud, som kan tilpasses et aktivt arbejds- og familieliv. Den fortsatte deltagelse i idræt er af stor betydning fysisk, psykisk og socialt. Denne deltagelse kan ske på mange idrætslige niveauer.

Især i indendørs idrætter vil mangelen på halvtimer betyde at bredde-, eller motions-idræt, enten ikke er på programmet eller placeret på tidspunkter, som ikke fremmer deltagelsen.

GIF må motivere specialforbund og idrætsklubber til at imødekomme de voksnes idrætsinteresse, også der, hvor det ikke handler om topidræt og GM.

Voksne idrætsudøvere har en forpligtelse til at være med til at videregive idrætslige værdier og traditioner. Men foreningen må søge at skabe rammen for at det kan ske. Voksne er formidlere af idræts- og foreningstraditionen og idrættens udvikling er afhængig af at det fortsat kan lykkes at tiltrække voksne ledere og trænere til foreningsmiljøet.

Ældregruppen bør sikres muligheder for at dyrke idræt som er tilpasset denne gruppes fysiske og sociale forudsætninger. Idræt for ældre kan udfoldes på andre steder og tidspunkter end den øvrige idræt, men det kan også være værdifuldt at ældre bliver en del foreningsfællesskabet. Da det kræver særlige forudsætninger at være trænet ældre, er det nødvendigt at igangsætte kursusvirksomhed. Det er vigtigt, at de ældre inddrages i organiseringen og den praktiske gennemførelse af aktiviteterne.

Mange handicappede har stort behov for fysisk aktivitet og sociale kontakter.

Med udgangspunkt i de eksisterende handicapklubber bør GIF støtte udviklingen af en organiseret handicapidræt i Grønland. Udviklingen kan evt. ske i et samarbejde med sociale myndigheder.

GIF må arbejde for at bevare idrættens anseelse i samfundet

GIF og specialforbund må gennem uddannelse fremhæve etiske og moralske aspekter, og gøre ledere og trænere opmærksomme den vigtige rolle de har.

GIF må belønne og værdsætte aktive, trænere og ledere, som optræder som et godt forbillede såvel på idrætspladsen som udenfor. GIF må arbejde for så hurtigt som muligt at gennemføre en dopingkontrol i Grønland.

Der er indendørs idrætsfaciliteter, samt udendørs boldbaner i næsten alle byer og enkelte større bygder. Der er 5-6 små skilifte og 2 større skiliftanlæg, samt et enkelt udendørs svømmebassin. I nogle bygder er der ikke mulighed for indendørs idræt. Omkostninger ved opførelse af idrætsanlæg bliver dækket af Grønlands Hjemmestyre og kommunerne i fællesskab.

Det er GIF’s mål at Idrættens Hus bliver til virkelighed, for at tilgodese GIF’s og specialforbundenes optimale udvikling og servicering af klubber og medlemmer.

Det kan forudses, at der i de kommende år skal bruges betydelige midler til vedligeholdelse af eksisterende idrætsanlæg.

 

DEN OVERORDNEDE POLITIK

GIF skal arbejde for politisk at skabe forståelse for sammenhængen mellem opførelsen af idrætsfaciliteter og muligheden for at virkeliggøre af idrættens sociale og kulturelle værdier.

GIF og Specialforbundene skal indgå i et tæt samarbejde med myndighederne med henblik på at sikre anlæg, som er hensigtsmæssige ud fra idrætslige og økonomiske forudsætninger. I den forbindelse skal der ske en sikring af handicapidrættens krav.

Det må endvidere påses, at der ved opførelsen tages hensyn til miljøspørgsmål, energiforbrug mv. Det overordnede synspunkt må være at skaffe mest mulig aktivitet for pengene.

Ved planlægningen af idrætsbyggeri er det vigtigt at der er rum til sociale aktiviteter, samvær m.v. GIF skal bruge sin indflydelse til at sikre midler til en fortsat udbygning af idrætsfaciliteter og til vedligeholdelse af eksisterende anlæg. GIF skal arbejde for at Grønland kan få størst mulig nytte af samarbejdet med Lokale og Anlægsfonden.

GIF skal opfordre til et samarbejde mellem Selvstyret og idrætten om udarbejdelsen af investeringsplan vedr. idrætsfaciliteter.

Det er GIF`s opgave at arbejde for, at der skabes idrætsanlæg i et omfang, som gør det muligt for klubberne og specialforbundene at realisere ønsket om idrætstilbud til alle grupper i det grønlandske samfund.

Som selvstændigt, nationalt idrætsforbund er det naturligt, at GIF målrettet arbejder for at markere Grønland og grønlandsk idræt i internationale sammenhænge.

Grønlands Idræts-Forbunds deltager med hold ved Arctic Winter Games og Island Games.

Arctic Winter Games International Committeé er en organisation for områder i Arktis, som giver mulighed for kontakt indenfor ICC`s område. GIF har en person i ledelsen af AWGIC.

Island Games Association er en organisation for Ø-samfund og hjemmestyrede områder.

Ikke alle specialforbund er repræsenteret ved disse arrangementer.

GIF har beholdt en stærk tilknytning til det nordiske samarbejde og deltager her på lige fod med de andre Nordiske Rigs idrætsforbund.

GIF er medlem af European Non-Governmental Sports Organisations med henblik på at fremme forbindelserne med europæiske idræts-forbund og styrke sin idrætspolitiske position.

Grønlands Taekwon-do Forbund, Grønlands Bordtennis Union og Grønlands Håndbold Forbund, Grønlands Badminton Forbund og Grønlands Volleyball Forbund er optaget som fuldgyldige medlemmer i de internationale specialforbund.

Grønlands Boldspil Union søger igennem en samarbejdsaftale med FIFA at sikre muligheden for international deltagelse.

Grønlands Ski-Forbund søger optagelse i FIS i løbet af de kommende år. Ski-Forbundet samarbejder indtil videre sammen med Dansk Ski-Forbund, Team Danmark og Team Grønland for at sikre de grønlandske eliteløbere mulighed for deltagelse i internationale konkurrencer.

GIF støtter specialforbundene i forbindelse med mødevirksomhed i de internationale specialforbund.

En del specialforbund arbejder sammen med det danske specialforbund omkring træner-, leder- og dommeruddannelse.

 

DEN OVERORDNEDE POLITIK

GIF vil i samarbejde med specialforbundene arbejde for at grønlandske idrætsudøvere kan deltage under eget flag ved internationale stævner.

GIF vil arbejde for at fremme specialforbundenes og medlemsklubbernes muligheder for at skabe organisatoriske forbindelser som kan fremme det internationale og mellemfolkelige samarbejde.

GIF vil være Skiforbundet behjælpelig med at finde løsninger, som kan fremme skielitens muligheder på internationalt plan.

GIF vil arbejde for at understøtte Grønlands, og det Grønlandske Selvstyrets internationale position.

GIF vil vedligeholde og udbygge forbindelsen til etablerede internationale kontakter og fortsat søge kontakter til relevante internationale idrætsorganisationer.

Eliteidrætten er i høj grad med til at fremme interessen for idræt.

Det er vigtigt, at der skabes gode vilkår for, at eliten kan udvikles såvel nationalt som internationalt. Det er imidlertid omkostningskrævende at dyrke eliteidræt, og de specialforbund som arbejder bevidst med at udvikle eliteidræt må nødvendigvis bruge mange menneskelige og økonomiske ressourcer hertil.

Elite Sport Greenland kan i nogen udstrækning støtte eliteidrætten, men skal opgaven lykkes stiller det store krav til specialforbundene.

Eliteidræt kræver kompetence, økonomi, uddannelse og en stærk organisatorisk basis.

Elite Sport Greenland og specialforbundene skal arbejde for at fremme udviklingen af talenter som et fundament for eliteidrætten i Grønland.

 

DEN OVERORDNEDE POLITIK

GIF skal i samarbejde med Elite Sport Greenland, Specialforbundene og Grønlands Selvstyre arbejde for at fremme eliteidrættens udvikling.

GIF skal sammen med Elite Sport Greenland arbejde for, at grønlandske eliteskiløbere støttes af Dansk Ski Forbund og Team Danmark.

GIF skal sammen med Elite Sport Greenland arbejde for, at de grønlandske specialforbund udvikles med henblik på at varetage elitens interesser.

GIF skal arbejde for at fremme eliteudøvernes muligheder for uddannelse sideløbende med idrætten, så idrætsudøverne efter endt karriere har forudsætninger for at indgå i arbejdslivet.

De fleste specialforbund har etableret kurser for trænere og ledere og dommere. En del af det tilskud som specialforbundene tildeles, skal anvendes til dette formål.

Alle idrætter kan bruge mange flere kvalificerede trænere og ledere. Idrætten er afhængig af den frivillige leder, og det er derfor vigtigt at styrke motivationen hos trænere og ledere.

Lysten til at fortsætte som leder eller træner hænger i høj grad sammen med følelsen af om man kan magte opgaven. Det er derfor vigtigt, at specialforbundene tilrettelægger en kursusvirksomhed som kan styrke evnen og lysten til at deltage i det frivillige idrætsarbejde.

Ud over de kurser som arrangeres af specialforbund, bør der arbejdes med at udvikle kurser med tværgående emner, som kan afvikles lokalt. Sådanne emner kunne fx være: “Fysisk træning”, “Børneidræt”, “Ældre og motion”, “Ledelse og organisation”.

Uddannelse af trænere på højere niveau bør af hensyn til omkostninger ske ved deltagelse på kurser arrangeret af Nordiske eller Internationale Forbund.

 

DEN OVERORDNEDE POLITIK

GIF vil støtte specialforbundene i udvikling af nye kursusformer.

GIF vil arbejde for at fremme afviklingen af leder- og trænerkurser med generelt indhold.

GIF vil i samarbejde med Elite Sport Greenland støtte specialforbundene med henblik på deltagelse i videregående kurser i udlandet.

GIF vil styrke de økonomiske og organisatoriske muligheder for at de nødvendige kursus- og uddannelsestilbud etableres.

Idrætten og medierne har brug for hinanden. Gennem medierne udbredes kendskabet til idrætten og det billede medierne gengiver af idrætten, er vigtigt for rekrutteringen af såvel aktive som ledere.

Medierne har endvidere stor betydning for idrættens muligheder for at skaffe sponsorer.

KNR transmitterer ofte fra GM og dækker derudover større begivenheder. KNR`s har ikke mulighed for at bringe reportager fra samtlige GM og dette medfører tilbagevendende diskussioner, da det er vigtigt for alle specialforbund at komme ud til en større offentlighed. Flere lokale TV foreninger bidrager positivt til at sporten vises i TV.

GIF søger gennem “Timersorneq” at informere om idrætten i Grønland. Derudover søger bladet at være debatskabende.

 

DEN OVERORDNEDE POLITIK

GIF må sikre at forbundets aktiviteter og tilbud synliggøres for offentligheden, klubber og specialforbund.

GIF skal medvirke til at opnå aftale med KNR som sikrer alle specialforbund en rimelig alsidig dækning. Heri skal indgå en aftale som sikrer at specialforbundene får rimelige muligheder for at synliggøre sponsorer i forbindelse med TV.

IDRÆTTENS VÆRDIER

Idrætten er af stor betydning for det enkelte menneske, det lokale fællesskab og samfundet i sin helhed. GIF vil arbejde for at idrættens mange positive værdier kan realiseres i det grønlandske samfund.

I en tid som er præget af forandringer, er det vigtigt at fastholde idrættens kvaliteter, men det må ske på en måde, som styrker lysten til at være aktiv i idrætslivet.

Deltagelse i idræt har betydning for den enkeltes sundhed og livsglæde, og gennem idrætten er der mulighed for opdragelse og påvirkning til gavn for samfundet. Aktiviteter må planlægges og gennemføres med forståelse for og respekt for landets kultur.

Afhængig af idrætsgrene og fysiske muligheder kan idrætten have forskellige værdier, men GIF anser følgende som værdier vi bør arbejde for i idrætten:

Idrættens Værdier
FÆLLESSKAB
 • fællesskab på lokalt, nationalt og internationalt niveau
 • fælles ansvarlighed, tolerance og respekt
 • opdragelse, fairplay og kammeratskab
Idrættens Værdier
FRIVILLIGHED
 • frivillige, uafhængige og selvstændige foreninger
 • idealisme
 • forpligtende engagement
Idrættens Værdier
GLÆDE OG OPLEVELSER
 • oplevelse af spænding, udfordring og leg
 • glæde ved dygtiggørelse, fordybelse og sundhed
 • fællesoplevelser
Idrættens Værdier
DEMOKRATI
 • alle har mulighed for medbestemmelse
 • beslutninger tages på en åben og gennemskuelig måde
 • organisationsarbejde præget af ærlighed og åbenhed
Idrættens Værdier
IDRÆT FOR ALLE
 • idrætstilbud til alle uanset forudsætninger
 • forskellige typer af idræt
 • respekt for forskellighed

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok