Grønlands Idrætsforbunds protokol og fælles retningslinjer indendørs og udendørs idræt i Grønland

Rammerne tager udgangspunkt i Selvstyrets Bekendtgørelse af 5. januar 2021 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang til, og transportmidler.

For en god ordens skyld gør Grønlands Idrætsforbund opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes generelle anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Udgangspunktet for Grønlands Idrætsforbund og dets medlemmer er, at alle stadig har et fælles ansvar for, at risikoen for smitte og eventuel spredning af COVID-19 i Grønland, holdes så langt nede som overhovedet muligt, og at så mange som muligt derfor også kan dyrke idræt forsvarligt.

GIF´s generelle retningslinjer for idrætsaktiviteter:

Mundbind

Der er ikke i Grønland noget krav om, at der skal bæres mundbind i forbindelse med deltagelse i idrætsrelateret arrangementer. I tilfælde af at sundhedsmyndighederne anbefaler dette, er det Grønlands Idrætsforbunds indstilling, at der bør bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse. Kravet vil i så fald gælde for alle på 12 år og derover.

Bemærk dog, at der IKKE skal bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten for idrætsudøveren, trænerne og eventuelle dommere. Mundbind bør dog bæres af publikum og eventuel stab mv., som også befinder sig på stedet. Mundbind bør bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve arenaen, hvor selve aktiviteten skal udføres.

Ved udendørs arrangementer gælder samme forholdsregler omkring afstand, hygiejne og afspritning, og brug af mundbind ved udendørs arrangementer bør ses som et supplement til forebyggelse af eventuel smitte og når den bruges korrekt sammen med øvrige smitteforebyggende anbefalinger, men ikke noget man generelt stiller krav om at bruge.

Forsamlingsforbuddets ved indendørs arrangementer

Med virkning fra den 19. april 2021 og foreløbig frem til 02. maj 2021, gælder følgende forsamlingsforbud ved idrætsaktiviteter:

Forsamlingsforbud på 100 personer til indendørs arrangementer ophæves.

Først og fremmest skal man være opmærksom på, at alle indendørs arrangementer kun give mulighed for, at man samlet er maksimal kun gives til 50% af det antal personer, som lokalet er godkendt til. Ansvaret herfor ligger hos arrangøren. Der sker desinficering af genstande og overflader, som berøres af flere deltagere, så ofte som det vurderes nødvendigt, dog mindst hver 2. time.

Forsamlingsforbuddets ved udendørs arrangementer

Med virkning fra den 19. april 2021 og foreløbig frem til 02. maj 2021, gælder følgende forsamlingsforbud ved idrætsaktiviteter:

Forsamlingsforbud på 250 personer til udendørs arrangementer ophæves. 

Deltagelse til træning, arrangementer og lignende aktiviteter fra andre  lande kan fortsat ikke afvikles. 

Som arrangører skal man også være opmærksom på, at et arrangement er omfattet af bekendtgørelsen af 5. januar 2021 om midlertidige restriktioner mv. og at det blandt andet omfatter forbud mod at indrejse fra andre lande. Det betyder i praksis, at hvis deltagerne og/eller spillerne ikke har bopæl i Grønland og hjemkommune, ikke vil kunne tilmeldes til stævnet.

Kropsafstand

Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Det skal bemærkes, at der er ekstra stor opmærksomhed på anbefalingerne vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Man skal tilstræbe at holde to (2) meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte.

Kampsportsaktiviteter og lignende idrætter er tilladt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt - særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.

Sektionering

Den gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres og overholdes. Idrætsaktiviteter såvel træning som konkurrencer må dog gerne opdeles i sektioner, så længe der ikke flettes på tværs af sektioner. Der må altså godt være flere adskilte gruppe til stede på samme idrætsfacilitet - dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Man må fortsat gerne opdele et hold i f.eks. to grupper, hvis hver gruppe har egen træner og træningsforløb, og at antallet ikke overstiger det tilladte i lokalet. 

Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Der anbefales således, at man anvender kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen.

Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt, men udgangspunktet er, at forsamlingstæthed må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

Deltagerne til aktiviteterne opfordres til straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placerer sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne bør ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper. Det er således en af klubben eller idrætsforeningen ansvarlig person der skal sikre, at dette sker og overholdelse.

 

Klubhuse og omklædningsfaciliteter

Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter kan holdes åbne, såfremt sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Igen er udgangspunktet, at der holdes afstand og mindst en meter - også i omklædningsrum og badefaciliteter.

Yderligere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum. Klubhuse mv. kan holdes åbent. På samme måde gælder kravet om at der kun er adgang til halvdelen (50%) af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne.

I hallernes caféer og kantiner skal være særligt opmærksomme på at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske èn gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

Mødeaktiviteter og kurser

Afholdelse af møder, generalforsamling kan afholdes og igen under hensyntagning til gældende bestemmelser og anbefalinger for antal og at man ikke krydser kommunegrænser. Generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder er således ikke undtaget fra bekendtgørelsens bestemmelser, idet disse ikke har karakter af meningsbefordrede forsamlinger. Det anbefales derfor, at generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder afholdes digitalt.

Rekvisitter og udstyr

Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten

Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

I tilfælde hvor redskaber og fælles udstyr ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende.

Særlige retningslinjer for svømning (Nuuk)

Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og –bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen. Dette sker i samarbejde med svømmehallens ledelse og personale. Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

Når skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger. Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten overholder reglen om en meters afstand. Al udstyr rengøres før og efter brug. Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.

Særlige retningslinjer for fitnessaktiviteter og -lokaler

Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt. Svedabsorberende udstyr, såsom yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.

Man bør iagttage, at der i fitnesslokaler ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner. Kontaktflader på redskaber og maskiner skal desinficeres mellem hver benyttelse og opfordres til ved fx skiltning.

Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand og gældende forsamlingsforbud kan overholdes. Det skal sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres og anbefalinger lyder på at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Udgangspunktet for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

  • Isolation af personer med symptomer.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde, og man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene – fx for antal der må være i lokalet. Det skal også bemærkes, at personer der er i karantæne ikke må deltage til hverken træning, kam eller fællesskab. Dette gælder både i klubber og nok mest vigtigt i træningscentre.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok